Безопасность мира

Страница обновляется

 

 Обращение матерей Юго-Востока Украины

 

К началу Безпека життєдіяльності

К началу Безпека життєдіяльності Основи охорони праці Цивільний захист
Официальный веб-портал ФПУ Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України Всеукраїнський портал з питань охорони праці
ОХОРОНА ПРАЦІ У ГАЛУЗІ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Промышленная безопасность: ССБТ. Справочное пособие. В трех книгах. Книга первая. — К.: Основа, 2009. — 426 с. (pdf-3.2 Мб)
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА нормативної дисципліни «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» для вищих навчальних закладів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» -.doc
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ “ОХОРОНА ПРАЦІ У ГАЛУЗІ”

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗМІСТУ І ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ «ОХОРО НА ПРАЦІ» В ДИПЛОМНИХ РОБОТАХ. Бакалаври.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗМІСТУ І ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПР АЦІ» В ДИПЛОМНИХ РОБОТАХ. Спеціалісти
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗМІСТУ І ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРА ЦІ» В ДИПЛОМНИХ РОБОТАХ. Магістри
ЗРАЗКИ РОЗДІЛУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ (для бакалаврів)
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ (для спеціалістів)
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ (для магістрів)
Індивідуальне завдання №1 для самостійної роботи студентів – doc
Індивідуальне завдання №1 для самостійної роботи студентів – pdf
Індивідуальне завдання №2 для самостійної роботи студентів – doc
Індивідуальне завдання №2 для самостійної роботи студентів – pdf

Рекомендований перелік основних завдань та питань з охорони праці в дипломних роботах
Додаткові питання для екзаменаційних білетів ФММ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ
Матеріал тем з надзвичайних ситуації техногенного та природного характеру для дипломних робіт спеціалістів і магістрів

Зеркалов Д.В. ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ. ЗАГАЛЬ НІ ВИМОГИ. Конспект лекцій-2012-2013.-pdf 
Зеркалов Д.В. ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ. Ко нспект лекцій-2012-2013.- doc 
Зеркалов Д. В. Конспект лекційЗеркалов Д. В. Конспект лекцій  ОП в галузі-міжнародна економіка (друга освіта)-2012-2013

Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник. – К.: «Основа». 2011. – 551 с. - pdf=2,8 Mb
Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник. – К.: «Основа». 2011. – 551 с. -.doc=7 Mb

Зеркалов Д. В. Безпека праці. [Електронний ресурс] : Монографія. – К.: «Основа». 2012 . – 637 с.

Зеркалов Д. В. БЕЗПЕКА праці в медичних закладах.– К.: «Основа». 2011. – 695 с.- 6,3 Мб .doc
Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів. с. 1-241-3,1Мб
Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів. с. 242-480-4,4Мб
Безопасность труда: ССБТ. (Электронный ресурс) Справочное пособие / Составители: Зеркалов Д.В., Шульга Ю. И., Ткачук К. Н., Полукаров А. И., Ткачук К. К.; Под ред. Д. В. Зеркалова. — К.: Основа, 2011. с.1-437.
Безопасность труда: ССБТ. (Электронный ресурс) Справочное пособие / Составители: Зеркалов Д.В., Шульга Ю. И., Ткачук К. Н., Полукаров А. И., Ткачук К. К.; Под ред. Д. В. Зеркалова. — К.: Основа, 2011. с.437-1067. 5,9 Мб
Зеркалов Д.В., Луц Т. Е. Промышленная безопасность. ССБТ. (Электронный ресурс) Справочное пособие. В трех книгах. Кн. 3.— К.: Основа, 2012. – 240 с.
Зеркалов Д. В., Полукаров Ю. О. БЕЗПЕКА праці в медичних закладах. (Електронний ресурс) Монографія. К.: Основа, 2011 -pdf-2,9 Мб
Зеркалов Д.В. Безопасность труда в сфере охраны здоровья (Электронный ресурс) Монография. К.: Основа. 2011. – 598 с. -2,3 Мб.pdf

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2010 року
Державний Реєстр нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП)
Додаток до державного реєстру НПАОП
Примірні інструкції з охорони праці, затверджені та зареєстровані у ННДіПБОП
Перелік 484 примірних інструкцій, затверджених та зареєстрованих у ННДіПБОП станом на 01.11.2009 р.(формат.doc)
Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98

Розділи КНИГИ "Охорона праці в галузі" за темами лекцій для поглибленого вивчення навчальної програми

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 
Розділи підручника НТУУ "КПІ" в формате .doc -2011 р. ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ: Загальні вимоги
Розділ 1. Міжнародні норми і законодавство України в галузі охорони праці
Розділ 2. Система управління охороною праці в організації
Розділ 3. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків
Розділ 4. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності, актуальні проблеми в наукових дослідженнях
Розділ 5. Актуальні проблеми охорони праці
Розділ 6. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах
Розділ 7. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві

КОНВЕНЦІЇ та РЕКОМЕНДАЦІЇ МОП  (перелік)
•  Тексти конвенцій МОП  Тексти рекомендацій МОП 
Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
Концепція поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012 - 2016 роки. Розпорядження КМУ від 31.08.2011 № 889-р (п. 191)
КОНЦЕПЦІЯ Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки-.doc
Система менеджмента охраны труда и промышленной безопасности
Система менеджмента безопасности информации, продукции военного и медицинского назначения

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА "Охорона праці в галузі. Загальні вимоги"

Вступ
Предмет і зміст дисципліни «Охорона праці в галузі», її зв'язок з іншими дисциплінами
Нова типова навчальна програма «Охорона праці в галузі»
Список скорочень
Розділ 1. МІЖНАРОДНІ НОРМИ І ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
1.1. Стан безпеки праці в світі
1.2. Соціальний діалог в Європейському Союзі й Україна
1.3. Міжнародний стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність»
1.4. Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності»
1.4. Основні принципи та впровадження соціальної відповідальності
1.5. Законодавство Євросоюзу з охорони праці
1.6. Міжнародна Організація Праці (МОП)
1.7. Європейський Союз (ЄС)
1.8. Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ)
1.9. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
1.10. Співдружність Незалежних Держав (СНД)
1.11. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці
1.12. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці
1.13. Соціальний діалог в Україні
1.14. Безпека праці в Україні
1.15. Основні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці

Розділ 2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП)
2.2. Настанова з систем управління охороною праці. МОП-СУОП 2001. ILO-OSH 2001
2.3. Система менеджменту охорони праці та промислової безпеки
2.4. Розробка системи управління охороною праці (СУОП)
2.5. Запровадження галузевої Системи управління охороною праці на підприємствах
2.6. Системи менеджменту гігієни і безпеки праці. OHSAS 18001: 2007
2.7. Політика в галузі охорони праці
2.8. Ефективність функціональної структури СУОП
2.9. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій.
2.10. Функціональні обов’язкі з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства.
2.11. Оцінка стану безпеки праці в організації
2.12. Стимулювання за досягнуті результати
2.13. Порядок заохочення працюючих за дотримання вимог охорони праці
2.14. Проведення внутрішнього аудиту
2.15. Опрацювання програми поліпшення стану умов і безпеки праці
2.16. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування
2.17. Підготовка документів для визначення та обліку шкідливих і небезпечних виробничих факторів
2.18. Підготовка документів для оцінки ступеня професійного ризику виробництва

Розділ 3. ТРАВМАТИЗМ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В ГАЛУЗІ. РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
3.1. Класифікація нещасних випадків і взяття їх на облік
3.2. Розслідування та облік нещасних випадків
3.3. Огляд місця, де стався нещасний випадок
3.4. Опитування потерпілого, свідків та посадових осіб
3.5. Визначення причин нещасного випадку
3.6. Методи дослідження виробничого травматизму
3.7. Профілактика нещасних випадків
3.8. Засоби захисту, що застосовуються для попередження нещасних випадків на виробництві
3.9. Шляхи попередження травматизму

Розділ 4. СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
4.1. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.
 4.2.Загальні вимоги безпеки в галузі до виробничого обладнання та технологічних процесів
4.3. Проведення медичних оглядів працівників певних категорій
 4.4.Вимоги безпеки до місць виконання робіт
4.5. Безпека праці під час експлуатації електронно-обчислювальних
машин (Витяг з НПАОП 0.00-1.31-99)
4.6. Нормування шкідливих речовин в повітрі робочої зони
4.7. Організація безпечної роботи електроустановок
4.8. Особливості заходів електробезпеки на підприємствах
4.9. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень
4.10. Утримання території підприємств
4.11. Особливості безпеки праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
4.12. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря
4.13. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці
4.14. Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил
4.15. Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук.
4.16. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони.
4.17. Загальні заходи та засоби нормалізації мікроклімату та теплозахисту
4.18. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.

Розділ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
5.1. Вимоги безпеки до лабораторних приміщень та обладнання для наукових досліджень.
5.2. Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці
5.3. Наукова база охорони праці. Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, галузеві науково-дослідні інститути з питань охорони праці, відділи та лабораторії з питань охорони праці галузевих науково-дослідних інститутів. Кафедри охорони праці та інші підрозділи вищих навчальних закладів.
5.4. Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
5.5. Загальнодержавна (національна), галузеві, регіональні програми.
5.6. Аналіз професійного та виробничого ризиків. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності. Мета і методи аналізу. Використання статистичної звітності і актів розслідування
нещасних випадків і професійних захворювань в аналітичній роботі. Показники частоти та тяжкості травматизму.
5.7. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму.

Розділ 6. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ОБ’ЄКТАХ
6.1. Категорії приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою
6.2. Класифікація вибухо- і пожежонебезпечних зон
6.3. Класифікація будівель і споруд за ступенем вогнестійкості
6.4. Протипожежні перешкоди
6.5. Основні причини винекнення горючого середовища і загорання в електричному устаткуванні
6.6. Утримання евакуаційних шляхів і виходів
6.7. Експертиза проектної документації на пожежну безпеку
6.8. Державний пожежний нагляд
6.9. Первинні засоби гасіння пожеж
6.10. Пожежна техніка
6.11. Оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння
6.12. Протипожежне водопостачання
6.13. Системи протидимного захисту
6.14. Система пожежної сигналізації
6.15. Системи оповіщення про пожежу, засоби зв’язку
6.16. Забезпечення безпечної евакуації персоналу
6.17. Попередження пожеж та вибухів
6.18. Попередження пожеж та вибухів
6.19. Загальні вимоги пожежної безпеки

Розділ 7. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ
7.1. Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
7.2. Контроль стану умов праці
7.3. Методика контролю стану умов праці
7.4. Підготовка підприємства до комплексної перевірки стану охорони праці
7.5. Перелік питань для перевірки стану охорони праці на робочих місцях
7.6. Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.
7.7. Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування.
Страховий ризик і страховий випадок.
7.8. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду
7.9. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження
7.10. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду
7.11. Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків
7.12. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника
7.13. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

ДОДАТКИ
1. Основні терміни та їх визначення
2. Короткий перелік необхідної документації з питань охорони праці, яка повинна бути прийнята і затверджена на кожному підприємстві, організації, установі
3. Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України)
4. Рекомендації Федерації профспілок України щодо змісту розділу
«Охорона праці» у коллективному договорі
5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві НПАОП 0.00-6.02-04 (витяг)
6. Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом (Форма Н-1)
7. Акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася) (Форма Н-5)
8. Акт про нещасний випадок на підприємстві, не пов'язаний з
виробництвом (Форма НПВ)
9. Карта обліку професійного захворювання (отруєння) (Форма П-5)
10. Типова навчальна програма «Охорона праці в галузі»
Література
Зміст

МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
Нормативно-правовые акты</

Преступления власти

Права человека 

Справочник

Страны. Мир в цифрах. Адреса.
Статистика.
Посольства

Секреты политики

Статьи. Доклады. Комментарии